Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Všeobecné obchodné podmienky

                    Všeobecné obchodné podmienkyVOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.agrofolie.sk medzi predávajúcim a kupujúcim. Riadia sa aktuálnou právnou úpravou vychádzajúcou predovšetkým z Občianskeho a Obchodného zákonníka , Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode.


PREDÁVAJÚCI :


ŠEBESTIAN, spol. s r.o.

sídlo spoločnosti : 95142 Zbehy č.561

adresa sídla je zároveň adresou pre všetky doručovania, uplatnenie reklamácie tovaru alebo služby, podanie sťažnosti alebo iného podnetuIČO : 34113801

DIČ : 2020407114

IČ DPH : SK2020407114

spoločnosťzapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,oddiel sro,

vložka č. 934 /N

tel : 0903 603626

mail : sebestian@sebestian.sk

web : www.sebestian.sk

/ďalej len predávajúci/KUPUJÚCI :

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Spotrebiteľom sa rozumie len fyzická osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.1. Uzavretím kúpnej zmluvy je uskutočnenie objednávky prostredníctvom e-shopu.

2. Odoslaná objednávka je návrhom zmluvy.

3. Tovar kupujúci vyberá prehliadaním položiek tovaru na webovej stránke www.agrofolie.sk

( pomoc poskytneme na č.t. 0903 603626 Po – So 8:00 – 17:00 )4. Údaje kupujúceho.

Pri objednávaní kupujúci uvádza nasledujúce údaje:

- ak nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.

-ak nakupuje v súvislosti s jeho podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, IČ, DIČ , sídlo , tel.číslo, mailovú adresu, kontaktnú osobu


5. Spracovávanie objednávky, potvrdenie detailov

Po odoslaní objednávky , bude táto spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Následne zašle predávajúci mailom správu, v ktorej budú potvrdené detaily objednávky , celková cena tovaru, vrátane prepravných nákladov, spôsob platby a upresnený termín dodania, aby mal kupujúci možnosť dozvedieť sa všetky presné údaje ešte pred uzatvorením zmluvy. Súčasťou potvrdzujúcej mailovej správy budú aj ostatné zákonom vyžadované informácie pre kupujúceho. Súhlasný potvrdzujúci mail od kupujúceho ako odpoveď na túto správu je objednávkou s povinnosťou platby. Na kupujúcim uvedenú uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.


6. Prebratie tovaru kupujúcim.

Pri preberaní tovaru zaslaného kurierskou službou / poštou obrdží kupujúci doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.


 Pri prebratí tovaru od prepravcu- kuriérskej spoločnosti , alebo poštového doručovateľa prosíme skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád, zistenia porušenia obalu alebo poškodenia zásielky tieto prosíme  neodkladne, oznámiť prepravcovi, alebo pošte .V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je najvhodnejšie  vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca, príp. pošta. O poškodenom tovare, prosím, bezodkladne informuje aj predávajúceho.

Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.


7. Daňový doklad o kúpe, potvrdenie o zaplatení pri dobierke

Potvrdenie o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku kupujúcemu poskytne prepravca  pri preberaní tovaru Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH je súčasťou balenia prepravovaného tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.


8. Osobné údaje kupujúceho

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Svoj súhlas so spracovávaním údajov vyjadrí kupujúci zreteľnou formou , napr. odpovedným mailom. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a ani ju uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty a doručenie tovaru, nie na marketingové účely. Kupujúci vyjadrí svoj zretelnýu suhlas  so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov pri dodržaní Zákona  o ochrane osobných údajov - v databáze prevádzkovateľa až do doby nevyhnutnej na uloženie údajov, alebo do doby vyjadrenia nesúhlasu zákazníka s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email

sebestian@sebestian.sk, prípadne telefonicky.

Príloha ako samostatný súbor na stránke tohto e- shopu9. Platobné a dodacie podmienky

Predávajúci poskytuje tieto možnosti platby:

a /Dobierkou

platba v hotovosti kuriérovi, doklad o zaplatení vyhotoví kuriér

b/ Platba v hotovosti priamo predávajúcemu - v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho: Šebestian spol. s r.o. , 95142 Zbehy 561, dokladom o zaplatení je daňový doklad z registračnej pokladne

c/ Platba vopred na účet predávajúceho (prepravné náklady sa znižujú o poplatok za dobierečné) vedený v Prima banke , č.u. : 926763001/5600 ; IBAN : SK44 5600 0000 0009 2676 3001

Majiteľ účtu : Šebestian sro, Zbehy

Tovar bude odoslaný max do 5 dní po pripísaní plnej sumy za objednávku na účet predávajúceho.   Kupujúci obdrží s tovarom faktúru ako daňový doklad.

Dodacie lehoty sú uvedené pri konkrétnom druhu tovaru, termín odoslania tovaru bude oznámený a dohodnutý v mailovej správe predávajúceho ešte pred potvrdením objednávky.


 

10 . Cena prepravy .

Informáciu o cene prepravy je možné získať priamo pri objednávaní položiek . Nie pri všetkých druhoch tovaru a objednanom množstve vie kupujúci jednoznačne priradiť ku kusom, prípadne na mieru pripravenom tovare presnú výšku prepravy, a preto v snahe tomuto stavu predísť vždy predávajúci upresní výšku prepravných nákladov odpovedným a potvrdzujúcim mailom, aby kupujúci ešte pred objednaním získal všetky a presné údaje o tovare , ktorý je jeho zámerom objednať. (bod 5 týchto VOP). Ceny dopravy sú súčasťou informačných súborov tohto obchodu.

 

11. Reklamačný poriadok a informácia o zodpovednosti za vady predaného tovaru

Informácia je uvedená na stránkach tohto e shopu ako samostatný súbor

 

12. Informácia o práve odstúpiť od zmluvy a vzorový formulár

Zákon č. 102/2014 Z. z.Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy , spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.

 

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ,ktory poskytuje predávajúci. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v jej posledný deň .Prijatie oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci potvrdí bezodkladne.

 

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov priamo suvisiacich s dodaním tovaru .Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

 

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Lehota podľa sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. / par.7, ods.6, pís. c / Zákon č. 102/2014/ Pozn. : súčasná ponuka našej spoločnosti je dotknutá iba v tomto bode odseku 6 , par.7. Zákona č. 102/2014 .

Pričom sa konkrétne jedná o tovar :

agrofólie , solárne plachty , izolačné fólie, geotextílie , ktoré sú zrezané pre konkrétneho zákazníka v počte metrov, alebo v inej dĺžkovej miere , aké si želá.

 

hadice, mikrohadičky , ktoré sú predané ako metráž na konkrétne množstvo (netýka sa hadíc v celých kotúčoch 100 m, mikrohadičiek v 250 m )

 

laná na uchytenie fólie zrezané na metráž ( pokiaĺ sa nekupuje celý kotúč 100 m )

 

Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste osobne na našu adresu :

Šebestian , spol. s r.o., 95142 Zbehy 561, .Ak ste na vrátenie tovaru splnomocnili určitú osobu, informujte nás o tom. Tovar vráťte najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14- tich dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad nákladov na vrátenie tovaru je 4 - 50,- Eur , výška závisí od hmotnosti , objemu zasielaného tovaru a spôsobe zabalenia a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca službu poskytuje . Odporúčame Vám poradiť sa s nami v záujme výberu cenovo najvýhodnejšieho spôsobu prepravy.

 

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na ostúpenie je umiestnený na hlavnej stranke tohto e shopu.

 

 

 

13. Informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov

Informácia je uvedená na stránkach tohto e shopu ako samostatný súbor


14. Orgán dozoru, ktorému činnosť tohto e-shopu podlieha

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001 , 037/7720 034

www.soi.sk - kontaktný formulárOchrana osobných údajov

Copyright 2016 - 2023 © sebestian.sk : agrofolie.sk