Reklamačný poriadok

                                    ŠEBESTIAN, spol. s r. o. , 95142 Zbehy 561

                                           e mail: sebestian@sebestian.sk

Registovaná : Okres. súd v Nitre, oddiel sro, vl. č 934 N,

IČO: 34113801, IČ DPH : SK2020407114

Sídlo spoločnosti : Šebestian spol. s r.o., 95142 Zbehy 561

 

 

Spoločnosť Šebestian spol. s r.o. so sídlom 95142 Zbehy 561 , IČO: 34113801 (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom informuje spotrebiteľa (ďalej „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv .  Poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode  spoločnosti Šebestian s.r.o., ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

Šebestian spol. s r. o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe . Záručná doba je 24 mesiacov , táto sa vzťahuje na spotrebiteľské zmluvy medzi dodávateľom a spotrebiteľom. Dodávateľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Záruka sa nevzťahuje na chybu, kvôli ktorej bola dojednaná prípadná nižšia cena.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním poverenou osobou . Kúpa je potvrdená vydaním dokladu o kúpe spoločnosťou Šebestian. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t. j. vydať záručný list. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať (30 dni od skončenia konania) , sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru . To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe .

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci si uplatňuje záruku na adrese sídla spoločnosti Šebestian :

ŠEBESTIAN, spol. s r. o. , 95142 Zbehy 561, mail : sebestian@sebestian.sk

tel. : 0903 603626, Zodpovedný pracovník: Vlasta Mravíková, konateľ,

V prípade osobného uplatnenia reklamácie: otváracie hodiny :Po-Pi 8.00 – 16. 00 hod

Na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamáciu predávajúci vybaví čo najskôr po určení spôsobu vybavenia, najviac však v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom kupujúci tovar kúpil. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Lehota určená podľa dní začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.

 V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie a s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia najneskor do 14 dní po vybaveni reklamácie.

Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i aj stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu na základe odborného posúdenia nemožno zamietnuť.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorábráni riadnemu užívaniuveci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát  opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe . Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa § 622 a § 623 OZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať zákazníkovi písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.  Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

- je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v spoločnosti Šebestian spol. s r.o.

- v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe, príp. záručného listu. 

- pri poškodení tovaru počas prepravy kupujúci uplatní právo reklamácie poškodenia spísaním protokolu s prepravcom alebo poštou priamo na mieste dodávky , kontaktuje bezodkladne predávajúceho.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti .

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie peňazí.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať (§ 623 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej predchádzajúcom odstrańovaní.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní od jej uplatnenia, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. 

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. 

V prípade výrobkov, ktoré vyžadujú záručný alebo pozáručný servis, informácie o týchto poskytne na základe konkrétneho výrobku spol.Šebestian .

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Spotrebiteľ ako kupujúci je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ (pričom sa má za to, že ak kupujúci pri objednávke tovaru uviedol  svoje IČO, nakupuje ako podnikateľ), záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu tovaru v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Orgán dozoru :

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 037/7720 001 , 037/7720 034

www.soi.sk - kontaktný formulár

 

Ochrana osobných údajov

Copyright 2016 - 2023 © sebestian.sk : agrofolie.sk